python数値計算 5のべき乗を計算したい場合

pythonでべき乗
5のべき乗を計算したい場合

# -*- coding: utf-8 -*-

def main():
    x = 5
    y = pow(x,2)
    print(y)

if __name__ == "__main__":
    main()